Runor - Futharken

Runalfabetet är känt under namnet futharken, efter de sex första runorna i den äldre runraden, vilkas ljudvärden motsvarade f, u, th, a, r och k. Det har funnits flera olika runalfabet, varav den nya nordiska runraden, som bara hade 16 runor, var det kortaste. Varje tecken kunde beteckna såväl ett ljud som ett föremål eller en abstrakt företeelse. Det första tecknet i alfabetet stod exempelvis inte bara för ljudet "f" utan också för "boskap" eller "rikedom".

Det begränsade antalet tecken i runraden på vikingatiden orsakade problem, eftersom vissa runor betecknade mer än ett ljud, medan vissa ljud saknade tecken. Det fanns exempelvis inga särskilda tecken för konsonantljuden "d", "g" och "p" - för dessa ljud använde man samma runor som för "t", "k" och "b". Många inskrifter är därför tvetydiga och svåra att tolka.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu